Duurzaamheid 

Professor Einstein, the learned scientist, once calculated that if all bees disappeared off the earth, four years later all humans would also have disappeared. Abeilles et fleurs, June, 1965.

 

Professor Einstein, de geleerde wetenschapper, heeft eens berekend dat als alle bijen verdwenen van de aarde, vier jaar later zou de mensheid ook zijn verdwenen. Abeilles et fleurs , juni 1965. -

Samen met u zet ik me graag in om de transitie naar een duurzame maatschappij mogelijk te maken. Een belangrijk duurzaamheidsconcept dat ik hierbij inzet is Industriële Ecologie. Deze gaat uit van het verduurzamen van onze samenleving door te kijken naar de natuurprincipes om zo einde te maken aan afvalstromen die in de toekomstige economie niet meer mogen bestaan. Als erkend Industrieel Ecoloog heb ik een goede integrale kijk op onze samenleving en kan ik uw onderneming of een publieke organisatie vakkundig ondersteunen bij het maken van de transitie naar een circulaire economie.

Het wegnemen van afvalstromen draagt niet alleen bij aan minder financieel verlies en meer winst. Deze nieuwe economie kan ook positief bijdragen aan goed werkende en gezonde ecosystemen. Vooraanstaande wetenschappers hebben allang de waarde van de natuur erkent. Ecosystemen staan namelijk aan de basis van al onze welvaart en daarom maak ik mij sterk om deze te behouden, te beschermen en nieuwe ecosystemen te creëren.

Maurice Maeterlinck, Belgische schrijver die ook de Nobelprijs won beschrijft treffend de vaak onderschatte waarde van onze ecosystemen:

 

 

-English- Maurice Maeterlinck, Belgian writer who also won The Nobel Prize, strikingly describes the often underestimated value of our ecosystems: "

 

You will probably more than once have seen her fluttering about the bushes, in a deserted corner of your garden, without realising that you were carelessly watching the venerable ancestor to whom we probably owe most of our flowers and fruits (for it is actually estimated that more than a hundred thousand varieties of plants would disappear if the bees did not visit them), and possibly even our civilisation, for in these mysteries all things intertwine." M. Maeterlinck “The Life of the Bee”, 1901.


"U zult waarschijnlijk meer dan eens hebben haar zien wapperen over de struiken, in een verlaten hoek van uw tuin, zonder te beseffen dat je achteloos was aan het kijken naar de eerbiedwaardige voorouder aan wie we waarschijnlijk  de meeste van onze bloemen en vruchten te danken hebben (want het is eigenlijk geschat dat meer dan honderdduizend soorten planten zouden verdwijnen als de bijen hen niet te bezoeken), en mogelijk zelfs onze beschaving is aan de bijen te danken, want de mysteries het leven verstrengelen zich in een eindeloze samenhang." M. Maeterlinck “Het Leven van de Bij”, 1901.